IOS之导航控制器

来源:互联网 时间:1970-01-01

UINavigationController是用于构建分层应用程序的主要工具,主要采用栈形式来实现视图。任何类型的视图控制器都可放入栈中。在设计导航控制器时需要指定根视图即用户看到的第一个视图。根视图控制器是被导航控制器推入到栈中的第一个视图控制器。当用户查看下一个试图时,栈中将加入一个新的视图控制器,它所控制的视图将展示给用户。我们可以通过导航按钮来操作分层的应用程序,用它来控制视图的推入或推出。

1、把子控制器添加到导航控制器中常用的方法

 //创建视图控制器 JRViewController * vc=[[JRViewController alloc] init]; //创建导航控制器,并且将上面的控制器作为导航控制器的根控制器 UINavigationController * naVC=[[UINavigationController alloc] initWithRootViewController:vc]; //将当前的导航控制器设置窗口的根视图控制器self.window.rootViewController=naVC;

2、这样我们就把JRViewController作为了当前导航控制器的根控制器,下面我们进入到JRViewController,并且添加一个标题和按钮代码如下

 //设置背景 self.view.backgroundColor=[UIColor redColor]; //设置标题 [email protected]"精品"; //添加按钮 UIButton * button=[[UIButton alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 100, 45)]; button.backgroundColor=[UIColor blackColor]; [button setTitle:@"push" forState:UIControlStateNormal]; button.center=self.view.center; [button addTarget:self action:@selector(pushVCNew) forControlEvents:UIControlEventTouchUpInside]; [self.view addSubview:button];

效果图如下:

3、下面我们就进行视图控制器之间的跳转

导航控制器管理视图控制器主要采取压栈和出栈的方式,下面我们一起来感受一下如何切换,上面添加了按钮我们增加了点击事件,下面我们重新一下这个点击事件触发的方法:

- (void) pushVCNew{ //初始化第二个控制器 SecondViewController * sec=[[SecondViewController alloc] init]; //切换到另一个视图控制器 [self.navigationController pushViewController:sec animated:YES]; }

效果图如下:

压栈进入后响应的就有出栈,如何进行出栈返回呢,我们重写一下第二个控制器的返回方法,调用控制器的popViewControllerAnimated方法即可

- (void) popVC{ [self.navigationController popViewControllerAnimated:YES];}

5、导航按钮

//1 构造方法 UIBarButtonItem * item1=[[UIBarButtonItem alloc] initWithImage:[UIImage imageNamed:@"bt1"] style:UIBarButtonItemStylePlain target:self action:@selector(leftClick)]; //2 自定义视图 UIButton * button=[[UIButton alloc] initWithFrame:CGRectMake(100, 100, 50, 40)]; button.backgroundColor=[UIColor redColor]; [button setTitle:@"hello" forState:UIControlStateNormal]; UIBarButtonItem * item2=[[UIBarButtonItem alloc] initWithCustomView:button]; //3 添加到当前navigationItem self.navigationItem.leftBarButtonItem=item2; self.navigationItem.rightBarButtonItem=item1; //4 增加标题 UILabel * label=[[UILabel alloc] initWithFrame:CGRectMake(0, 0, 100, 40)]; [email protected]"导航控制器"; label.textColor=[UIColor redColor];self.navigationItem.titleView=label;

效果图如下

6、ToolBar工具条,每个导航控制器都有一个工具条,默认为隐藏状态,下面我们将工具条打开并使用它。

//打开toolbar self.navigationController.toolbarHidden=NO; //定义ToolBar增加按钮 UIBarButtonItem * item1=[[UIBarButtonItem alloc] initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemCancel target:self action:@selector(pushVC)]; UIBarButtonItem * item2=[[UIBarButtonItem alloc] initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemSave target:self action:@selector(pushVC)]; UIBarButtonItem * item3=[[UIBarButtonItem alloc] initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemBookmarks target:self action:@selector(pushVC)]; UIBarButtonItem * item4=[[UIBarButtonItem alloc] initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemOrganize target:self action:@selector(pushVC)]; UIBarButtonItem * item5=[[UIBarButtonItem alloc] initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemAdd target:self action:@selector(pushVC)]; UIBarButtonItem * item6=[[UIBarButtonItem alloc] initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemStop target:self action:@selector(pushVC)]; UIBarButtonItem * item7=[[UIBarButtonItem alloc] initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemFlexibleSpace target:self action:@selector(pushVC)]; UIBarButtonItem * item8=[[UIBarButtonItem alloc] initWithBarButtonSystemItem:UIBarButtonSystemItemFixedSpace target:self action:@selector(pushVC)]; item8.width=20; //将按钮添加到工具条 [email protected][item1,item8,item2,item8,item3,item8,item4,item7,item5,item8,item6];

效果图如下:

 

作者:杰瑞教育出处:http://www.cnblogs.com/jerehedu/ 
版权声明:本文版权归烟台杰瑞教育科技有限公司和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在文章页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
技术咨询: 相关阅读:
Top