golang实现Ringbuf

来源:互联网 时间:1970-01-01

Ring buffer算法优点:高内存使用率,在缓冲buffer内存模型中,不太容易发生内存越界、悬空指针等 bug ,出了问题也容易在内存级别分析调试。做出来的系统容易保持健壮。

package mainimport ("bytes""fmt")type Ringbuf struct {buf []bytestart, size int}func New(size int) *Ringbuf {return &Ringbuf{make([]byte, size), 0, 0}}func (r *Ringbuf) Write(b []byte) {for len(b) > 0 {start := (r.start + r.size) % len(r.buf)n := copy(r.buf[start:], b)b = b[n:] //golang就是要好好运用切片if r.size >= len(r.buf) {if n <= len(r.buf) {r.start += nif r.start >= len(r.buf) {r.start = 0}} else {r.start = 0}}r.size += n// Size can't exceed the capacityif r.size > cap(r.buf) {r.size = cap(r.buf)}}}func (r *Ringbuf) Read(b []byte) int {read := 0size := r.sizestart := r.startfor len(b) > 0 && size > 0 {end := start + sizeif end > len(r.buf) {end = len(r.buf)}n := copy(b, r.buf[start:end])size -= nread += nb = b[n:]start = (start + n) % len(r.buf)}return read}func (r *Ringbuf) Size() int {return r.size}相关阅读:
Top